مساحت بادغیس ۲۰۰۶۸ کیلومتر مربع است

بسیاری از ساکنین شهر گرگان، با فرا رسیدن فصل زمستان، اقدام به بازدید از پارک جنگلی النگدره می کنند و علاوه بر تماشای مناظر و چشم انداز بسیار زیبای این پارک جنگلی، اقدام به برف بازی کرده و خاطره ای به یاد ماندنی را در محیط بسیار زیبای این پارک ثبت می کنند. سفر دریایی در رودخانه آمازون را در مناطق دوردست جنگلهای بارانی انتخاب کنید یا در یک اقامتگاه جنگلی هیجان انگیز، تجملات را تجربه کنید. آنها در مناطق ساوانا و نیمه خشک آمازون برزیل، ونزوئلا، گویانا و کلمبیا یافت شدند.

تهدید یوتیدیموس در مورد کوچیان شمال و سقوط گریکو- بکتریان و سلوکیان در ایران بطوریقین بی بنیاد نبوده است. درحوالی 290 ق م کوچیان بشکل خاصی برخورد میکنند. درحوالی 208 ق م گریکو- بکتریان (حد اقل بطور رسمی) باز تحت کنترول سلوکیان آورده میشود وقتی انتیوکوس 3 بزرگ (223- 187 ق م) به سرزمین آنها حمله نموده و یوتییدیموس را بامتداد دریای هریرود شکست میدهد. درحوالی 230 ق م خانه دیودوتوس توسط یوتیدیموس ویران میشود. کوچیان تا اوایل سدۀ سوم ق م یکتعداد محلات را در فلات ایران ویران نموده بودند. مطابق پولی بیوس که در سدۀ اول ق م مینویسد، یوتیدیموس به انتیوکوس 3 میگوید: “اگر انتیوکوس تقاضای مرا قبول نکند، هردوجانب درعذاب خواهند بود. ایل های عظیم کوچیان درامتداد مرزها تجمع نموده و تهدیدی بمقابل هردویمان میباشد، و اگر بربریان مرز را عبورکنند آنها بطور یقین سرزمین را اشغال خواهند کرد”.

دراینجا حاکمان جدید با یک فرهنگ جدید بوده و جائی برای کوچیان شمال وجود ندارد. بکتریا بسرعت یونانیزه شده و یونانیها دانش اندکی دربارۀ فرهنگ “بربریان” دارند. به گفته وی تمام نیروهای عملیاتی اداره منابع طبیعی گلستان تا روز چهارشنبه در حالت آمادهباش قرار دارند. او در 205- 206 ق م ازطریق کوتلهای هندوکش و اراکوزیا به غرب برمیگردد، درمسیرراه با عقد یک معاهده با یک حاکم محلی هندی، سوفاگاسینوس که باید جانشین آشوکا یا هندی دیگری باشد که کنترول کننده مرزهای سرزمین های هندو- ایرانیان است.

امپراطوری او از جلگه های بین النهرین درغرب تا مرزهای قلمروی بکتریان در شرق وسعت داشت. تحول دودمانی گریکو- بکتریان و هندو- گریکها از اوایل سدۀ دوم بدینسو بسیار روشن نبوده و ممکن است شهزادگان زیادی بطورهمزمان سلطنت نموده باشند. بآنهم درحالیکه یونانیها قلمروی خویش را بجنوب هندوکش توسعه میدهند، تغیرات دودمانی درخود بکتریا بوقوع می پیوندد. قرار معلوم این حملات ازطریق هندوکش و توسط دیمیتریوس پسر یوتیدیموس پیش برده میشود. زمانی که با تور یا راهنمایان محلی به جنگل ابر میروید، عموما از مسیرهایی عبور میکنید که با گونههای جانوری خطرناک مواجه نشوید؛ به همین دلیل کم پیش میآید در جنگل ابر خرس ببینید اما احتمال دارد در صورت رفتن به اعماق جنگل، با آنها مواجه شوید.

انسانها برای اولین بار حداقل ۱۱۲۰۰ سال پیش در جنگلهای آمازون سکونت یافتند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری برنا، درباره ادغام سازمان محیط زیست با سازمان مراتع و جنگلها، اظهار کرد: برای اولین بار این را اعلام میکنم، بنده مخالف ادغام سازمان محیط زیست با سازمان مراتع و جنگلها هستم. در پایان چنین گفت: «اگر یک سال یا ده سال طول بکشد ما عدل و عدالتخانه میخواهیم، ما اجرای قانون اسلام را میخواهیم، ما مجلس میخواهیم که در آن مجلس شاه و گدا در حدود قانون مساوی باشند». کتاب یار مهربانی است که سخنهای نابی را برای ما به ارمغان میآورد با مطالعه آن بیمنت و بسیار ساده کسب علم و تجربه میکنیم.

ساعیبا کتاب جنگلشناسی در و جلد چگ دانشگاه تهران و غلامعلی بنان با چاپ کتاب جنگلداری علمی و عملی (1336) ر حقیقت پیشتازان و بنیانگذاران علم و جنگلداری در مملکت ما بودند. در اینجا دربین دریافت های دیگر، یک متن نذری با یک کتیبه یونانی یافت میشود با توضیح اینکه این یک هدیه به خدای ایرانیان، وخشو(اکسوس) است. زندگی مذهبی در ایران شرقی پس از آمدن یونانیان، مثل جاهای دیگر، بواسطۀ عقاید یونانی و محلی، و سنکریتیزم این دوعنعنه مشخص میشود.

میناندر را میتوان احتمالا با خصوصیات عمده از اثر بودیستی نوشته شده در پالی (هندی میانه) تشخیص کرد که بنام میلینداپانها یاد میشود. باستان شناسانان فرانسوی بعضی کتیبه های یونانی کشف میکنند بشمول یکی از تیمینوس کینیاس (ظاهرا بیناد گذار شهر) که تاریخ آن 275 ق م بوده و میگوید، شخصی بنام کلیرکوش از سولی یک پند را از دیلفی نقل میکند: “درطفولیت برخورد خوب بیاموز؛ درجوانی احساسات خود را کنترول کن؛ درمیانسالی تمرین عدالت کن؛ درپیری مشاورخوب باش؛ بهنگام مرگ افسوس مکن”.

قلههای این کوهها اغلب پوشیده از برف است و دریاچههای کوچک دهستان، چکو، لامان، مقر، خارستان و باغک در کوهستانهای آن دیده میشود. سکه های مسی که درجنوب کوهها ضرب میشوند دراول تقلید شکل مربعی یا مستطیلی سکه های مسی موریا میباشد. این دورانی است که قدرت موریاها از بین رفته و جانشینان هندی محلی توان برابری با یونانیان را ندارند. نقطۀ محراقی سلوکیان در شرق، بکتریا و شهرهای واقع بامتداد مسیرهای منتهی شونده بآن از بین النهرین است. گذار از سلوکیان به حکومت یونانو- بکتریان در انواع سکه های یافت شده با خزانۀ اکسوس منعکس شده که شامل سکه های الکساندر بزرگ، سیلیوکوس 1، انتیوکوس 1، انتیوکوس 2 و همچنان خود دیودوتوس است.

درهمه حال سلوکیان به بنیاد گذاری واعمارشهرها ادامه میدهند. آمازون در حقیقت نقطهای است که به نظر میرسد آنها باید منقرض شوند، اما به دلیل قوانینی که برای شکار نکردن آنها وجود دارد، در این نقطه گرد هم جمع شدهاند و زندگی میکنند. یکی ازاولین مراکزعمدۀ شهری آنها نیسا است که درشمالغرب عشق آباد فعلی قرار دارد. اقاقیا aghaghiya : درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد. دو نام مشهور دراین عرصه اپولودوتوس 1 و میناندر است که درهم های (پول های قدیمی) نقرۀ ایشان ازکندهارمعلوم است. شاهان ایشان ارساسیدز نام دارد، بعلت نام اجداد پدری ایشان بنام ارساسیز.

یکی ازمظاهردلچسپ، این واقعیت است که آنها دو معیار برای سکه های ایشان بکارمیبرند. آن پانصد هزار لیره را از بانک شاهنشاهی که تازه بنیاد یافته بود گرفته و به کمپانی دادند، و این نخستین وام دولت ایران بود. این جاده تا روستای نمار آسفالت و بعد از آن تا نزدیکی دشت دریوک جاده خاکی است. آنها با منشا داشتن از جلگه های عقیم و بیحاصل دشت قراقوم پس از اینکه اولین ولایت “متمدن” را اشغال میکنند، بنام پارتیان شناخته میشوند. بزرگی توضیح داد : ابتدا نیروهای مردمی و بسیج برای خاموش سازی آتش وارد عمل شدند و نیروهای منابع طبیعی با همراهی بالگرد سپاه هم پس از خاموش شدن آتش جنگل ساتره به منطقه اعزام شدند.

در ضمن در بخش هایی از پارک برای ورزش و بازی کودکان امکاناتی فراهم شده است که با مراجعه به آنها می توانید برای کودک دلبندتان و دیگر اعضای خانواده تجربه دلچسبی به دست بیاورید. فیلمها و تصاویر سینمایی که در آنها عدهای پس از گشت و گذار فراوان در دل جنگل و عبور از انبوه درختان به دریاچهای میرسند را به یاد میآورید؟ نام میناندر در یک کتیبه نیز دیده میشود که در باجور، شمالغرب پشاور یافت شده است. کاوشهای ازسال 1923 ببعد شامل تعداد زیاد مجسمه های گچی، جعبه ها، سکه ها و کتیبه ها است. در باتلاق ها، دریاچه ها، نهرها و رودخانه های موجود در جنگل آمازون یافت می شوند و دارای سَم یا پاهایی به رنگ های طلایی، مسی، قرمز و حتی آبی و سبز هستند.

متعاقبا یک محاصره طولانی دوساله شهر بکترا زمانی برداشته میشود که گریکو- بکتریان به مخالفین خویش تذکرمیدهند که آنها باید بمقابل بربریان شمال متحد شوند. سیلیوکوس پولیس یونانی ایجاد نموده و بصورت عام شرایطی بوجود میآورد که برای استعمار یونانیان مساعد باشد. آیخانم از جملۀ “یونانی” ترین ساحات یونانیگری کاوش شده در شرق است. اوکراتیدیس بحیث یکی از بزرگترین رهبران نظامی همسالش توصیف میشود. براساس معلومات فعالان مدنی بادغیس، ارزش حاصلات پسته در این ولایت حدود ۱۰۰ میلیون دالر است و طالبان با پول فروش این فرآورده کشاورزی، برای حمله بر نیروهای امنیتی جنگافزارهای نظامی خریداری میکنند. او تبحر خاصی در عکاسی هوایی دارد و با این کار تلاش می کند چشم انداز وسیعی را به نمایش بگذارد و زیبایی ها و تخریب هایی که شاهد آن بوده است را به همگان نشان دهد.

محکوم اجانب نشوید؛ مگر این زندگی است که شما میکنید؟ بیهیچ منطقی روی ابرها راه بروی، بخوابی، فصل دیگری را زندگی كنی، از دریچه دیگری برای یافتن و پیدا شدن. مشغولیت رو بافزایش یونانیها درشرق باعث مخالفت سکائیان زندگی کننده بامتداد کناره های ساحات مسکونی میشود. یونانیها متعاقبا دیوارهای عظیمی بدور نواحی مهم زراعتی، طورمثال درمرغزارمرو اعمارمیکنند. دیوارهای اطراف مرغزار بلخ که توسط جغرافیه نگاران عرب توضیح شده حدود 65 کیلومترطول داشته ومیتواند مربوط به دورۀ یونانیگری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید