مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۷ – ویکینبشته

جالب است بدانید این پارک به عنوان یکی از هفت منطقه نمونه گردشگری کشور و از شاخصترین پارکهای جنگلی شمال شناخته میشود. ایجاد یک توده جنگلی مصنوعی در روی خاک های غیر جنگلی راجنگلکاری Afforestationگویند.در مناطق جنگلی در حقیقت جنگلکاری صورت نمی گیرد بلکه فقط یک حالت نهالکاری Reforestationانجام می شود. اودم (Odum) در سال 1971 ایکوسیستم را منحیث سیستمی معرفی نمود که در آن ارگانیزمهای زنده و اجسام غیر زنده با هم بود و باش نموده و تبادله مواد بین شان صورت گرفته و بالای همدیگر تاثیر میگذارند.

تکرارا حتما گفته شود کـه هردو گروه از نگاه زبانشناسی و فرهنگی رابطۀ نزدیک داشته و آنـها بمشکل مـیتوانستند همدیگر را “متفاوت” درنظرگیرند. مطابق اسناد نوشتاری، اولین سلطنت شرق نزدیک کـه باید با تازه واردان مقابل مـیشد، یورارتیـان است. مطابق آشوریـان، ایشگوزای درون زاگروس شمالی، بطرف شرق و شمالشرق بین النـهرین زندگی مـید. سکائیـان زنده مانده متعاقبا (ازطریق قفقاز) بطرف شمال، بـه صحراهای یوکراین موجوده مـیروند. اینها مردمانی بودند که اجداد آنها درعقب میمانند، وقتیکه عشایرآنها بطرف جنوب و فلات ایران میروند.

آنها دراراکوزیا زبان و خط یونانی، زبان وخط آرامی، و مخلوط زبان آرامی- پراکریت استعمال میکنند. چرا ریخت وپاش بشود، هیئت حاکمه مخصوصا باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که آن اشخاصی که کار اجتماعی میکنند آنها کافی است که از حیثیت و شئون اجتماعی استفاده بکنند و کار اجتماعی دیگر نباید وسیله جمع کردن ثروت و حقوقهای گزاف برای آنها بشود زندگی طبقه حاکمه از نظر مادی نباید بسی شباهت بوضع مردم باشد این است که بنده میخواهم عرض کنم دلایلی دارم اطلاعاتی بمن دادند که اشخاصی را با حقوقهای گزاف استخدام کردند و دعوت بکار نمودند راننده با ده هزار ریال وماشین نویسهای متعددی که هر کدام را تقریبا ۵ هزار ریال استخدام کردهاند اطلاع دادهاند یکی از مستخدمینی که در بانک ملی است تعریف میکرد گفت خانم ماشین نویسی مدتها برای کار ببانک ملی میآمد اورا امتحان کردیم و حاضر شد با ماهی ۱۴۰۰ ریال در یکی از شعبات بانک ملی خدمت کند پیش نویس استخدام او امضاء شد مدیر بانک گفت اول او را در یک دایرهای بگذارید تا ببینیم ازاو راضی هستند یا خیر اگر خوب کار کرد او را استخدام کنید.

جاسوسان سفارت انگلیس، سفیر انگلیس را فریب داد؛ فرار ایوبخان افغان را چنان حالی نمودند که ایوبخان به «کینیازدالغارکی» کاغذ نوشته و استمداد کرده، سفیر روس جواب داده که از طرف دولت متبوعهٔ خود مأذون نیست اسباب رنجش دولت انگلیس را فراهم بیاورد… هر چند برنامه ریشه کنی تریاک توسط دولت حامد کرزی تغیرات چشم گیری را بوجود آوردهاست.جمعیت این ولسوالی در نتیجه سرشماری سا ل ۲۰۰۳ توسط دولت انتقالی افغانستان به ۶۱۹۵۶ نفر میرسید باوجودیکه ارقام پیش شمار شده توسط احصائیه مرکزی کابل جمعیت این ولسوالی را ۳۸۹۰۰ نفر در سال ۲۰۰۲ میلادی اعلام نمودند. پیش بینی می شود درآینده ای نه چندان دور شاهد انواع آلاینده های زیست محیطی چون باران های اسیدی، آلودگی آبهای زیرزمینی و بیماریهایی چون سرطان و .

هر واحد سطح، در مقایسه با بیشتر زیست بومها زیادتر میباشد. زرتشتیان است. این واعظان ملبس با شلوار، بلوز و باشلیق بوده و هر کدام حامل یک شمشیر کوچک در جانب راست ایشان است. در سال ۱۳۹۶ دو محقق (تازیکه و غیبی) به تحقیق و بررسی پیرامون شاخص های طبیعت در درمان بیماری ها و همچنین طب مکمل با رویکرد طبیعت درمانی، پرداختند. وی با سیصد عرابه توپ از بادغیس به سوی ماروچاق حرکت کرد. دزکول نیز در این ییلاق قرار دارد، که بسیار زیبا و بلند است، از بلندای این کوه تمام نقاط رامسر و تنکابن را می توان دید.

در جادهٔ قدیم آمل بابل در ۱۵ کیلومتری آمل جادهای به سمت جنگل و کوه میرود و در پیچ ورودی جاده فیروزکلا زیبایی تازهای پیدا میشود. در گذشته مارگیری در این منطقه شغلی قابل احترام بوده و اهالی بومی به فرد مارگیر صوفی میگفتند. اما جای نگرانی نیست از آنجایی که در نیمه اول سال هوای شمال در بیشتر روزها ابری و آفتاب هم میهمان شهر شاهرود است این پدیده رویایی قابل مشاهده است. روایت ستیزیـاس (اما بدون مراجعه بـه بکتریـائیـان) با یک داستان بسیـار معلومدار گفته شده توسط هرودوتس (مورخ یونانی) قابل مقایسه هست که درنیمۀ سدۀ پنجم ق م نوشته است.

هرودوتس درون کتاب چهارم تاریخ خویش گزارش طویلی درون بارۀ سکائیـان یوکراین و جنوب روسیـه داده و او این روایت را با یک داستان درون بارۀ منشای آنـها شروع مـیکند. چیزیکه بسیـارقابل توجه است، تعداد زیـاد نمایندگان با تجهیزات و اسلحۀ ملبس اند کـه تا اندازۀ زیـادی یـاد آورانی اند کـه با سکائیـان مشـهور یوکراین و روسیۀ جنوبی پیوند دارند. قبایل دامدارشاید بسیـارسریع حرکت کرده باشند، بآنـهم با اطمـینان مـیتوان فرض کرد کـه اجداد پارسها و مادها دراواخرهزارۀ دوم درون ایران شرقی زندگی مـید. عین مردم حد اقل دراواخرنیمۀ اول هزارۀ دوم بالای اجداد مـیتانی ها نفوذ مـیکنند. لذا موجودیت هندو- آریـائی ها درون افغانستان شمالی حتما قسما همزمان با بکما باشد.

اما آیـا مردمانیکه دراواخرهزارۀ دوم ارگهای را اعمارد کـه سرزمـین بکتریـائیـها را مزین ساخته با زبان هندو- آریـائی یـا ایرانی صحبت مـی د؟ آشوریـها و بابلیـها آنـها را بحیث گیمـیرای و ایشگوزای مـیخواند کـه بطور آشکار بازتاب دهندۀ نام های یونانی کایمـیریـان و سکائیـان اند. داستان هرودوتس دربارۀ سکائیـان و کایمـیریـان توسط منابع همزمان شرق نزدیک تقویـه مـیشود. منابع شرق نزدیک موافقه دارند کایمـیریـان و سکائیـان سوارکاران کمانداری بودند کـه در اواخر سده های هشتم وهفتم ق م ترور را درون سراسرشرق نزدیک گسترش مـیدهند. از طرف دیگر ما مـیدانیم کـه دراواخرسدۀ نـهم، پارسها و مادها درایران غربی زندگی مـید.

از منابع دیگرمعلوم هست که ستیزیـاس بـه ظهورقلمرو مادها درغرب ایران فعلی و سقوط امپراطوری آشور درون بین النـهرین درون اواخر سدۀ هفتم اشاره مـیکند. سالانـه این مخروبه ها هزاران گردشگر را بخود جلب مـیکند. مطابق هرودوتس، سکائیـان بیدرنگ مادها را شکست مـیدهند کـه نزدیک بود نینوا پایتخت آشور را تسخیرکنند. اگرمردمان گویندۀ هندو- آریـائی باشندگان ارگهای عصرآهن باشند، آنـها شاید بـه گروهی متعلق باشند کـه عقب مانده اند، درحالیکه عشایرایشان بـه هند مـیروند (که بسیـارمحتمل است). درنیمۀ دوم هزارۀ دوم وقتی ارگهای عصرآهن اعمارمـیشود، درون افغانستان شمالی حتما احتمالا گروههای کوچک هندو- آریـائی مسلط باشند کـه از هندوکش عبورننموده بودند.

درحقیقت گویندگان هندو- آریـائی گویندۀ پشۀ دروادی کابل نمایـاندۀ یک طیف گویندگان هندو- آریـائی ماقبل ایرانی بامتداد کناره های شرقی فلات است. هندو- آریـائیـها دراواخرهزارۀ دوم داخل نیم قارۀ هند مـیشوند. اینـها حتما مربوط بـه هندو- ایرانی های عصر برونز صحرا باشد. لذا هردوگروه حتما باین منطقه قبل ازنیمۀ سدۀ نـهم ق م آمده باشند. در گذشته ها معمول بوده که خوانین یا زورمندان، افراد خود را داخل جنگلات ساخته و قبل از اعلان شول پسته بیشترین پسته را می چیدند، که اکثراً این پسته خام و کیفیت آن پائین میبود. قبل از ورود به فرآیند حمام­ جنگلی، برای گذراندن حداقل چند ساعت در روز به دور از تلفن، تبلت یا رایانه­ی خود هدفگذاری کنید.

ارقام اولیه نشان می دهد که در فاصله ماه های اوت 2006 تا ژوئیه 2007، تنها 11 هزار کیلومتر مربع از جنگل نابود شد، یعنی مساحتی به اندازه جزیره جامائیکا. یکی از نکات مهم در رابطه با این جاذبه گردشگری و این جنگل زیبا، وسعت آن است. برخی از مکائوها قادر هستند صدای انسان را تقلید کنند. این تصاویر، گروههای نمایندگان تمام قلمرو را نشان مـیدهد کـه مردان ملبس با لباسهای محلی خویش درمقابل شاه قراردارند. هان، یک مردم ازشمال کشور مـیآید، یک ملت عظیم از دورترین حصۀ زمـین را تکان مـیدهد. تا به حال بسیاری از مردم منطقه، به خصوص بومیان توسط مارهای آناکوندا و پیتونهای جنگلهای آمازون بلعیده شدهاند.

در قسمتهای جنوبی جنگل، یعنی قسمتی که به روستاها نزدیکتر است پوشش گیاهی تنک دیده میشود. منظرهای از زمین Uru-Eu-Wau-Wau در روندونیا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶غنای بیولوژیکی آمازون بهوسیلهی مواد مغذی حاصل از تجزیهی مداوم پوشش گیاهی آن تأمین میشود و نه از لایههای نازک خاک زیر کف جنگل. مار یک حیوان خیلی ترسناکی می باشد ولی اگر اندازه و طولش بیشتر از حد نرمال باشد بسیار وحشتناک تر می باشد این مار هم یکی از مارهای بزرگ دنیا است که در جنگل آمازون آفریقا سالهاست که زندگی می نماید و می تواند برای مردم آفریقا خطر آفرین باشد در ادامه تصاویر بزرگترین مار جهان با 2 تن وزن و 40 متر طول در جنگل آمازون آفریقا را خواهید دید.

دیدگاهتان را بنویسید