در جنگل ابر، روی ابرها قدم بردارید – وبلاگ اقامت 24

زیباییهای النگدره در هر فصلی تماشایی است، ولی بسیاری از افرادی که در پاییز به این پارک جنگلی سفر کردهاند، عنوان کردهاند که پاییز اینجا با هیچ فصل دیگری قابل قیاس نیست. چرا ریخت وپاش بشود، هیئت حاکمه مخصوصا باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که آن اشخاصی که کار اجتماعی میکنند آنها کافی است که از حیثیت و شئون اجتماعی استفاده بکنند و کار اجتماعی دیگر نباید وسیله جمع کردن ثروت و حقوقهای گزاف برای آنها بشود زندگی طبقه حاکمه از نظر مادی نباید بسی شباهت بوضع مردم باشد این است که بنده میخواهم عرض کنم دلایلی دارم اطلاعاتی بمن دادند که اشخاصی را با حقوقهای گزاف استخدام کردند و دعوت بکار نمودند راننده با ده هزار ریال وماشین نویسهای متعددی که هر کدام را تقریبا ۵ هزار ریال استخدام کردهاند اطلاع دادهاند یکی از مستخدمینی که در بانک ملی است تعریف میکرد گفت خانم ماشین نویسی مدتها برای کار ببانک ملی میآمد اورا امتحان کردیم و حاضر شد با ماهی ۱۴۰۰ ریال در یکی از شعبات بانک ملی خدمت کند پیش نویس استخدام او امضاء شد مدیر بانک گفت اول او را در یک دایرهای بگذارید تا ببینیم ازاو راضی هستند یا خیر اگر خوب کار کرد او را استخدام کنید.

حمال جوان اسمش شیرعلی است، در راه یخ گفت اگر راضی بشوید تا سر قله با شما همراهی میکنم. نورالدین امامی ـ بدبختانه آقای نریمان دیشب با مطالعه کاملی یادداشتهای مفصلی برداشته بودند که پیشنهاد بکنند بنده هم اگر میدانستم در جواب ایشان زیاد یاداشتهایی بر میداشتم آقای نریمان توجه بفرمایید چند جمله اینجا فرمودید چون وقت دیر است وباید زودتر را ی گرفته شود من مختصرا میخواهم جواب عرض کنم اینکه فرمودید باید بمصرف برسد همانطوری که جناب آقای نخستوزیر توضیح دادند یک قسمت عمدهاش مصرف رسیدهاست (صحیح است) یعنی در اوایلی که دولت جدید تشکیل شد و جناب آقای نخستوزیر مامور تشکیل هیئت دولت شدند تصمیم گرفتند فورا هم واین موضوع عملی شد و دلیلش هم این است که این ۲۰ هزار نفر که فرمودند از تهران رفتند و مشغول کار شدند حالا هم تصور میکنم چیزی از این وجه باقی نمانده باشد که پیشنهادها عملی بشود که تحت نظر هیئت نظارت یا وزارت دارایی یا دیوان محاسبات بگذارند و این وجوه مصرف شود اماراجع به هیئت نظارت که فرمودید خود آقا از اشخاصی بودید که دیروز به این اشخاص که انتخاب شدند رای دادید (مکی ـ از کجا میدانید؟ شما مگر علم غیب دارید) آقای مکی شما چه حق دارید وسط حرف من حرف میزنید من نگفتم به این اشخاص رای دادهاند.

کهبد ـ بنده در این لایحه ثبت نام کردهام بنام موافق مشروط البته هیچ شک و تردیدی نیست که یکمشت مردمی که واجد شرایط زندگی نیستند و به تهران آمده باید وسایل زندگی برای آنها فراهم آورده مخصوصا که قسمت اعظم آنها از طبقه کشاورزانند وبنده معتقدم این ۵۰ میلیون ریال که باید صرف کار برای این آقایان بشود منحصرا صرف امور کشاورزی و تولیدی بشود (یکنفر از نمایندگان ـ بیشتر این مبلغ صرف شده) و آنها را بر گردانند به محلهای خودشان و کار به آنها بدهند آنها را وادار نکنند بکارهای غیر عمرانی بنده وضع زندگی یک زارع را برای آقایان تشریح میکنم و آن این است که یک زارع حد اکثری که میتواند با یک لنگه گاو کشت کند یک خروار است ومیزان متوسط محصولی که بدست میاید بیش از ده برابر نیست یعنی تصور نمیکنم بیش از ۱۰ برابر یک تخم ده تخم باشد (چند نفر از نمایندگان ـ هفت تخم) عرض کردم حداکثری که بدست میاید ۱۰ تخم است یک خمس آن صرف تهیه آب میشود یک خمس هم سهم مالکانه است و برای زمین بقیه میماند ۶ خروار ده در صد آنهم که بذرش کسر میشود میماند ۵ خروار و ۴۰ من واین خودش هست و قطعا زن دارد و حتما دو اولاد هم دارد که یک عائله چهار نفری را تشکیل میدهند که این چهار نفر اگر هر کدام روزی یک چارک نان خالی بخورند میشود یک من و ۳۶۰ روز است در سال ۳۶۰ من صرف خوراک روزانه آنها میشود دو خروار برایش باقی میماند آیا با این دو خروار زندگی چهار نفر از لحاظ بهداری، لباس و سایر امور میگذرد و میتواند زندگی کند هر خروار گندم را ۱۵۰ تومان فرض کنیم با آن چه میتواند بکند بعقیده بنده باید وسایل کارشان را مهیا کرد یعنی بجای اینکه ۱۰/۵ تخم بدست بیاورد ۱۵ تخم بدست بیاورد باید اینها را مشغول کرد یکی از وسایلی که میخواستم عرض کنم و وسیلهاش را هم در دست داریم این است که در سال ۱۳۱۰ قریب ۵۲ میلیون گوسفند در ایران بود و متاسفانه درسنه گذشته البته تفریبی عرض میکنم آنچه بنده حساب کردم و احصائیه دارم بیش از ۱۰، ۱۱ میلیون نیست چه شده که اینطور شدهاست ۴۰ میلیون گوسفند از بین رفته جز اینکه موجبات نا امنی و اسباب زحمت برای این زارع فراهم شده چیز دیگری هست؟

گفت این را مگر تنها من دانم، همهٔ پیرزنهای دماوند میدانند. زیرا تنها هیجان فیلم همان جلوههای ویژه بصری است که با توجه به تخصص دیزنی، قطعا شما را با دنیای جذابی آشنا خواهد کرد. این برای نمونه بود، اما بیشتر دستگاههای مملکت این طور نبودند و نیستند زیرا همانطور که عرض شد هیچ عضو دولت خودش را مسئول هیچ کاری نمیداند و افراد زیادی که داخل در یک مشاغل خاصی شده ان اکثرا در عرض هم و به موازات هم یک کاری را شروع میکنند و آخر هم هیچ کاری انجام نمیشود مسئولیت هم لوث میشود و نمیتوانیم بگوییم آقای مدیر کل، آقای معاون اداره یا یک عضو در سایه بیعلاقگی تو به قانون و بی توجهی تو به وظیفه یک همچو ضرری به مملکت واقع شد هم حقی از مردم اضافه شد، بنابراین نظر این بود که سازمان برنامه مجاز باشد یک اشخاصی که تاکنون عضو دولت شده بودند حقوق از دولت میگرفتند بخدمت دعوت بکند و خلاصه یک قسمت مهمی از بودجه برنامه صرف حقوق این اعضای جدیدنشود، (افشار صادقی ـ از اشخاص متخصص باید استفاده کرده) اشخاص متخصصی که تا کنون بیماری عضو دولت شدن پیدا کرده بودند عضو دولت شده بودند و دنبال کار آزاد نمیرفتند منظور این بود که از اینها استفاده شود برای اینکه ما سال گذشته را که حساب کردیم دیدیم بیش از ۸ هزار میلیون بودجه که داشتیم بیش از ۹۰ در صد بمنظور حقوق پرداخت شده بود و در حدود ۱۰ در صد آن صرف یک کارهایی شده بود که مربوط بپرداخت فوق العاده واضافه مزایا و غیره شده بود و برای این مملکت هیچ کارعمرانی انجام نشده بود و خزانه هم پولی نداشت ومنظور این بود که اعضای جدیدی استخدام نشود علاوه براین در اصل قانون پیش بینی شده اعضای مورد احتیاج از دستگاههای دولت بسازمان برنامه داده شود با همان حقوق و مزایا خدمت کنند و منظور اول این بود که اعضای دولت با تشبث همه حمله و هجوم بسازمان برنامه نیاورند و نظر دوم این بود که تفاوتی بین آن کسانی که در سازمان برنامه خدمت میکنند و آنهایی که در دستگاه دولت هستند تفاوتی از حیث حقوق و مزایا نداشته باشند تا اینکه سیل اعتراضات هر روز بطرف مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرازیر بشود در قسمت اول با فشار و اصراری که دولت کرد یک استثناء قایل شد که تنها در صورت ضرورت، ضرورت قطعی که متخصص لازم دارند که در حال حاضر از دستگاههای دولت حقوق نگیرد میتوانند اورا استثنائا به خدمت دعوت بکنند با چندین قید تا اینکه در حقیقت اطمینان خاطر پیدا شده بود که جز در مورد ضرورت یک عضو تازهای بخدمت دعوت نشد اما در موضوع دوم که مجاز بودن دستگاه سازمان برنامه بود با انتقال اعضایی از ادارات دولتی بسازمان برنامه این موضوع البته در قانون معین شده بود و تصریح شده بود ولی دولت یک تقاضایی کرد از مجلس شورای ملی و آن تقاضا به کمیسیون برنامه مراجعه شد، آن تقاضا این بود که سازمان برنامه مجاز باشد در مواردی که ضرورت ایجاب کند و غیر از آن راهی نباشد برای اخذ نتیجه بتواند بهر کسی که صلاح میداند و ضرورت دایمی باشد یک اضافه حقوقی، اضافه خرجی کمک کند که کمیسیون برنامه یا قبول این تقاضا که در حقیقت ماده واحده شده بود موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد، بحث شد موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد.

هر جا لازم است کارخانجات مختلفی که متناسب باشد تاسیس شود هر جا منطقه ملاریا خیز است با مالاریا مبارزه شود و هر قسمتی که مردم احتیاج مبرم بوسایل و دام کشاورزی دارند به آنها داده شود، خانههای روستایی ساخته شود و مشکلاتی که الان جلوی پای مردم هست برداشته شود که مردم این مملکت اکثرا فاقد وسایل اولیه زندگی هستند آنها میتوانند حداقل مایحتاج زندگی را تحصیل بکنند و خلاصه ملت در یک راهی بیفتد که آینده او بهتر از گذشته او باشد توضیحات البته برای اعضای کمیسیون سازمان برنامه قانع کنند بود خاصه اینکه هریک از اعضای نظریاتی داشتند که به موقع خودش دادند (خسرو قشقائی ـ نمونهاش هم دیده شد) و نماینده دولت هم که اغلب خود نخستوزیر وقت بودند پذیرفت بالاخره مجلس شورای ملی هم مصوبات کمیسیون برنامه را بصورت قانون تصویب کرد و برای اجرا بدولت ابلاغ نمود این قدمی بود که مجلس شورای ملی برداشت و عملا نشان داد که علاقه مند و خواهان اصلاحات اساسی در مملکت هست و در حقیقت از این کسالت و بطالتی که در دستگاههای وزارتخانهها مشاهده میکنید که موفق نیستند قدمهای مفید وعمرانی برای مملکت بردارند خسته شده ومطابق این قانون به این دستگاه اعتماد دارد که تشکیل بشود و شروع کند به اجرای مواد مختلف این برنامه دو نکته اساسی در آنجا مورد توجه کمیسیون بود که مجلس شورای ملی به آن مواد رای موافق داد نکته اول این بود که سازمان برنامه یک دستگاه عالیه نظارت و مراقبت در اجرای این مواد ومقررات است زیرا ما میدانستیم که این وزارتخانهها با این بودجهتای پر عرض و طول با این دستگاههای پر عرض و طولی که دارند در حال حاضر خودشن بخودی خود کارهای مثبتی نمیکنند تحت نظارت سازمان برنامه به اقتضای کارهایی که برایشان معین میکنند بکار مشغول باشند و تدریجا نتیجه کارهای آنها به اطلاع مجلس شورای ملی برسد نکته دوم این بود که از بین اعضاء و کارمندانی که حقوق از دولت میگیرند و همانطوری که مکرر اینجا در پشت این تریبون اعلام شدهاست بیش از ۹۰ درصد بودجه این مملکت که با چه وضع رقت آوری از مردم این مملکت گرفته میشود صرف حقوق آنها میشد از همین اشخاص و همین اعضاء و همین مستخدمین استفاده شود که در حقیقت یک مشکل جدیدی برای مملکت تولید نشود ویک افراد تازهای توی این ضرر نفع برای خودشان تصور نکنند و مجددا تحمیل بدستگاه این مملکت نشوند و از راه حقوق بگیری سربار این مملکت نشوند زیرا ما میدانستیم که در میان مستخدمین دولت مهندس، کارشناس، دکتر در علوم اقتصاد افراد تحصیلکرده عالم ارو پا رفته دانشکده دیده فراوان است متاسفانه خرابی سازمان مملکت و نبودن حس مسئولیت و اختیار و عدم وجود یک قوه ناظرهای برای اینکه آن کسی که خدمت نمیکند گریبانش را بگیرد و تحت محاکمه بکشد و آن کسی که خدمت میکند تشویق بکند سبب شدهاست که اینها در دستگاههای دولت وجودشان نافع نباشد و کار نکرده آخر ماه لیست امضاء کنند حقوق بگیرند و اکثرا هم متاسفانه حق دارند از اوضاع ناراضی باشند و خودشان جزو منقدین دستگاه باشند و هر روز معایب دستگاههای مملکت را بگویند نظر این بود آقای افشار صادقی که همین مستخدمین را متمرکز کنند در آن کارهایی که الان تحت نظر سازمان برنامهاست و با یک مسئولیت و اختیاراتی شروع بکار کنند البته منکر این نیستم که اگر افراد ایرانی با یک سازمان صحیحی وارد خدمات اجتماعی خودش بشود شاید بهتر از افراد فرنگی و بهتر از افرادی که مرتبا میشنویم د رکشورها برای مملکتشان فداکاری میکنند حاضر است خدمت بمملکت خود بکند و فداکاری کند ولی دستگاه ادارات ما که یک دستگاه و سازمان پوسیده و کهنه و زنگ زده شده بود و کاری پیش نمیرفت ما برای نمونه یک دستگاه تازه به آنها بدهیم گرچه حالا هم میبینیم بعضی از دستگاههای توی این مملکت هست که خوب کار میکنند.

موضوع طراحی آموزشی علوم تجربی ششم ابتدایی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. نایب رئیس ـ نسبت به کفایت مذاکرات رای میگیریم آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد شروع میکنیم بقرائت پیشنهادات پیشنهاد آقای کهبد (بشرح ذیل خوانده شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد میدانیم که تبصره ذیل اضافه شود. وزیر دارایی ـ بنده اول میخواستم راجع بنان تبریز که آقای آشتیانیزاده تذکر دادند یعنی مورد توجه وعنایت آقای آشتیانیزاده واقع شدهاست عرض بکنم. مشخصات ساختار جغرافیائی، اکولوجیکی و کوهستانی افغانستان زمینه نمو و بود و باش را برای نباتات و حیوانات مختلف مساعد ساختهاست و این امر سبب زیست انواع مختلف حیوانات و نباتات شدهاست.

بانک ملی را آقایان مستحضرند ملاحظه میفرمایند بانک ملی یک موسسهای است که تمام اعضای آن ایرانی هستند هیچ عضو خارجی هم اینجا وجود ندارد ولی کار این بانک مورد رضایت عمومی است زیرا هر فردی مسئول کار معینی است و همان روز باید کارش را انجام بدهد محاسباتش را توی دفتر عمل کند کار ارباب رجوع را انجام بدهد و خلاصه هیچ کاری را از امروز بفردا معوق نگذارد این مراقبتی که در این سازمان هست و از طرف فرد فرد اعضاء هست سبب شدهاست که بانک ملی خوب اداره شود دستگاههای دیگری هم هست در مملکت از آن جمله قسمتهایی در وزارت جنگ هستند که ما میبینیم در کارهای خودشان خیلی سریع و خیلی چابک و خیلی منظم بمراجعات مردم رسیدگی میکنند و کارهایی که بعهده شان هست انجام میدهند و خلاصه کمتر کار امروز و این هفته را به آینده میگذارند.

نخستوزیر ـ البته عموم آقایان توجه دارند به لزوم تصویب این پیشنهاد (صحیح است) معهذا چون راجع به وضع سازمان برنامه یک فرمایشاتی شد آقای حاج حاذقی تذکراتی دادند البته از روی کمال علاقه و خیر خواهی ونظر به اینکه ممکن است اطلاعاتی که به آقایان میرسد یک قدری اغراق آمیز باشد و توجه هم دارند ولی فرصت ندارند در قسمت برنامه چند کلمه برای روشن شدن اذهان آقایان به عرض میرسانم البته ترتیب برنامه و زندگی برنامهای در محیط ما و در جامعه ما معمول نبود نیات خوب هم خیلی بودهاست و هست همه نیتشان خوب است.

همه جا از آدم و دواب پر بود، در بیرون برای ما حجرهٔ خوب پیدا شد. یکی از زیباترین محیطهای بیرون که مورد توجه انسان است، جنگلها میباشد. قریب یک فرسخ از اردو دو طرف راه جنگل است، درختهای کهن و بلند و انبوه دارد، اما راه اسبرو را مستقیم و پاک کردهاند. مهدی ارباب ـ بله بنده مخالفم، مخالفت بنده بسیار مختصر است در این ماده واحده تصریح دارد این اعتبار برای به منظور عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و اشتغال به کارهای عمرانی مصرف میشد بنده فقط یک استدعا و تذکر دارم و آن این است که همین طور که افراد را بمنازل خودشان و خانههای خودشان دولت میخواهد عودت بدهد این فکر را هم بکند که افرادی که از خانه بزرگتر خارج شدهاند مخصوصا در استان بلوچستان که این سالهای اخیر در حدود ۱۵۰ هزار نفر هجرت کردهاند در آنجا هم یک کارهایی ایجاد بشود که آنها برگردند بوطن و خانه خودشان.

کاروانسرا تازه تعمیر شده، میگویند از ثلث یک نفر تاجر مازندرانی حاجیعلی نام چندین پل و منازل عرض راه را تعمیر و مرمت کردهاند. یک چنین دیوار بزرگی نیز پادشاه چین پیش روی یأجوجان مغول کشیده بود. ملک تودوز نیز همین را میگوید، که برای دوستی اسلاف خود نمیخواهد غار اورا ویران، و چرم اورا با سایر دیوان دباغی نماید، و درهٔ اژدر را انباشته کند، وگرنه تودوز چهل و هفت هزار نواده و سیصد کرور تبعهٔ پریزاد دارد، از گم شدن بک طفل چه تأثیر به حالت او خواهد بود، من چون دوست شمناز به عزم دیدار از پادشاه رخصت گرفته آمدم، که تا برگشتن من تودوز متشبث تهیهٔ وسایل و اسباب تهدیدات خود نشود.

گفت پیرارسال سه نفر انگلیسی آمدند، در اینجا پیش پدر من که دکاندار بود بعض اسبابهای زیاد امانت گذاشته بودند، در مراجعت اسبابهایشان را گرفتند اینها را به ما گذاشتند، شما که مرا خواستید رفتم از منزل آوردم، حالا با خود دو نیزه و چهار نعل دارم. پانسور چون رسم پذیرایی اورا مسبوق بود تعظیم کرد، گفت شرط اول تکلم من این است که طفل و دایهها را مرخص نمایی تا من پیش ملک تودوز قسم بخورم که از من حرفی و استدعایی نشنیده اسرا را مرخص نمودی، عوض آن سه نفر من با ده خادم اسیر شما هستم، هرچه میخواهید با ما بکنید.

پانسور به حامل فرمان گفت برو به شمناز بگو من برای خلاصی یک طفل و دو دایه نیامدهام، میخواهم وظیفهٔ دوستی خودرا به خانوادهٔ شمناز به عمل بیاورم. در یک کلام جایی که حس زنده بودن و سرزندگی در هیچ کجا به اندازه ی آنجا نیست. بر طبق این معیار حتی باید اکوسیستم های حساس هم در مناطق حفاظت شده مورد حمایت و نگهداری قرار گیرند تا میزان تنوع زیستی در سطح به میزان بالاتری حفظ و بتوان در شرایط فعلی یا آینده از ارزش های تنوع زیستی استفاده بعمل آورد.

محافظت از این آبوخاک وظیفه انسانی همه ماست خصوصا در شرایط خشکسالی کنونی که آتشسوزیهای گاهوبیگاه باعث تخریب این منابع ارزشمند میشوند. نهار خوران از جمله جنگل های هیرکانی محسوب می شود که بالاتر به آن اشاره کردیم. خانه های زیبا و ویلاهای شیروانی در میان پهنه وسیع کوهستان در کنار دریاچه های زیبای روستا این فرصت را به گردشگران می دهد که شب را در خانه های محلی اقامت کرده و صبح زود برای دیدن طبیعت زیبای سیاه بیشه و لذت بردن از آب و هوایی دلنشین راهی شوند. این موادمعدنی برای سلامت بسیار مفید است و ساکنان محلی روستا معتقدند آب روستا برای رفع مشکلات پوستی، عصبی و عضلانی بسیار کاربردی است.

این روستا در فاصله ۲۷ کیلومتری رامسر در دهستان سختسر و در ارتفاع ۲۰۰۰ متری البرز، در دامنه کوههای مرتفع سماسوس و در میان مراتع و چمن زارها واقع شده است و همواره به دلیل این ارتفاع می توان شاهد پدیده اقیانوس ابر در این منطقه بود. کوهستان با روستاهایی که در دامنه اش قرار گرفته اند، تابلویی بی نظیر ایجاد نموده اند. جنگل بارانی آمازون غنیترین و متنوعترین گنجینه بیولوژیکی جهان است که حاوی چندین میلیون گونه حشرات، گیاهان، پرندگان و سایر اشکال حیات است که هنوز بسیاری از آنها توسط علم ثبت نشده است!

این زبان با بیش از نیم میلیارد متکلم در سراسر جهان به عنوان زبان اول در صنعت، تجارت، علم و ورزش، بیشترین زبان آموز را دارد و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود. صاعقهای فرستاد، جز دو نفره «کیوان» و «سیوان» دیو که در شکار بودند همه را در یک لمحه سوخت، و از تن دیوان تل خاکستری احداث گشت، و به جزای کردار و کیفر بیرحمی خود گرفتارشدند. ملاحظه بفرمایید یک ماشین نویسی که خودش حاضر بود با ۱۴۰۰ ریال استخدام شود واورا نپذیرفتند میرود با فاصله یکی دو روز بعد با تغییر حقوق فاحشی در آن جا او را استخدام میکنند همینطور بمن گفتند که یک نسخ انگلیسی که بزبان انگلیسی تهیه شده بود برای مقام و هر چه شده بود بنا شد که یک نفر افتخارا یک تجدید نظری در آن بکند و کلمات غلط را او تصحیح بکند بسیار خوب حرف هم بسیار صحیح بود شورای عالی برنامه هم به او ارجاع کرد که تجدید نظر بکند همان شخص بلافاصله برای کاری که قرار بود افتخارا انجام بدهد تقاضای یک حقوق زیادی کرد ویک قسط اول را هم گرفت وبلافاصله چند نفر ماشین نویس در اختیار خودخواست به او دادند کاری هم نبود که بکند این ماشین نویسها روزی یکساعت برای امضای دفتر حضور و غیاب خودشان را نشان میدادند و هیچ کاری هم نمیکردند بعد از چند روز گفتند که اضافه کار میخواهیم مسئول کار گفت اصلا کاری وجود ندارد چه اضافه؟

0 دیدگاه دربارهٔ «در جنگل ابر، روی ابرها قدم بردارید – وبلاگ اقامت 24;

دیدگاهتان را بنویسید