افغان ها، فصل ١ تا ١٤

باید بگویم که بله، البته اگر آن جنگل، پارک جنگلی النگدره باشد. طبق گزارش فائو در سال 2018، سه چهارم آب شیرین زمین از حوزههای آبخیز جنگلی تامین میشود و از بین رفتن درختان میتواند بر کیفیت آب تأثیر بگذارد. شایعاتی پخش میشود که او بمشکل میتواند به پشتو صحبت کند و دوستان پشتونش دیگراو را نمپذیرند. او از نگاه نسل با هخامنشی بودن و قتل نمودن شاه در یکی از پایتخت های هخامنشیان، بآسانی میتواند کنترول قصرشاهی وسایرمظاهرقدرت سلطنتی را بدست گیرد. مطابق منابع، واقعیت مغلق اینستکه، داریوش فرمانده سربازان و جنرالان پارسها و مادها بوده و یکی از مخالفین عمدۀ او یک پارسی بوده است.

مطابق داریوش، سربازان واهیازداتا توسط یک جنرال بنام ویوانا کوبیده میشود که داریوش او را تابع و حاکم خویش در اراکوزیا میخواند. شورشهای فرادا و واهیازداتا نشان میدهد که داریوش درمتن بیستون خویش در مورد حقیقت بسیارلیبرال بوده است. درحقیقت، دادارشیش و ویوانا یگانه حاکمانی اند که در متن بیستون ذکر شده اند. در نقوشی که متن را همراهی میکند، دیده میشود که این “اغتشاشی” لباس پارسی بر تن دارد، بسیارمتفاوت ازلباس سواری (سکائیان) مارگیانا که بامتداد نوار شمالی فلات ایران زندگی میکردند. بلخ ثابت میکند که درحوالی 522 ق م سنگر شمالی و قسمت سکائی امپراطوری بوده، درحالیکه اراکوزیا مرکزمطلوب امپراطوری درجنوبشرق بوده است.

یکی ازاغتشاشات گفته شده توسط داریوش، درمارگیانا (اطراف مرو فعلی)، شمال شرق امپراطوری رخ داده که توسط شخصی بنام فرادا رهبری شده است. تصادمات دودمانی که با شورش باردیا بمقابل برادرش شروع میشود، متعاقبا بیک مبارزۀ بسیاربزرگ تبدیل شده، قسمت اعظم فلات ایران و باقیماندۀ امپراطوری هخامنشی را فرا میگیرد. واهیازداتا بزودی قسمت اعظم نوار جنوبی فلات ایران را تحت کنترول میآورد، از پرسیس درغرب تا اراکوزیا و وادی کابل درشرق.

او یک ارمنی خوانده شده و توسط داریوش فرستاده میشود تا شورشی درشمالغرب فلات ایران را سرکوب کند. از رشته کوه آند تا اقیانوس اطلس، بیش از ۲۰۰ رودخانه دیگر به رود آمازون میریزند. مطابق داریوش این واهیازداتا/باردیا ارتشی به اراکوزیا درشرق میفرستد. مطابق داریوش درمتن بیستون او، این اغتشاش نیززمانی شروع میشود که او در بین النهرین بوده (پس از 29 سپتمبر) و توسط یک پارسی بنام واهیازداتا رهبری میشده است. رهبری این ائتلاف مردمی را که به زبان محلی به آن empate گفته میشد، چیکو مندس برعهده داشت.

او در جریان چند سال مجبور میشود دربار خویش را از کندهار (در وسط منطقۀ پشتون) به کابل (درخارج پشتونستان) انتقال دهد. همزمان با خروج او، چند تناز فرماندهان نظامی شوروی نیز، که جانبدار نهضت و همکاری با میرزا بودند، به مسکو فراخوانده شدند. بازرگانان نامه بعینالدوله نوشتند، ولی او بیپروایی نمود، و سرانجام بخواهش سعدالدوله چنین نهاده شد که در نشستی با بودن سران بازرگانان و نوز، گفتگو شود، و چون آن نشست در دربار برپا گردید، بازرگانان نشان دادند که از کالاها چند برابر آنچه در تعرفه است میگیرند، و نوز چون پاسخی نتوانست با بودن عینالدوله و سعدالدوله و دیگران ببازرگانان دشنام گفت.

رودخانه طلا که این نام را از رنگش گرفته است از دریاچه نمک عبور میکند و به دلیل واکنشهای شیمیایی اسیدی و بازی به رنگ زرد در میآید. این عود به دلیل داشتن چوب در قسمت انتهایی، خطری که ناشی از سوختن است دست شما را تهدید نخواهد کرد. اگر قصد سفر یک روزه به این منطقه دارید سعی کنید تا پیش از تاریک شدن هوا جنگل را ترک کنید، چرا که به دلیل مهآلود بودن هوا امکان گم کردن مسیر وجود دارد. باردیا برای اخذ کمک به ماد میرود.

بطور ساده زمان کافی برای او وجود ندارد تا شورش خویش را طرح ریزی، یک ارتش را جمع آوری و سربازان را تا به کوه های هندوکش فرستاده باشد. ارتش او شامل پارسها و مادها و ظاهرا یک جنرال ارمنی بوده است. لذا یک مخالفت روشن در بین مادها و پارسها، طوریکه غالبا حدس زده میشود، وجود نداشته است. او در عین زمان با تقرر یکتعداد رهبران ماد در مقامهای مهم و باقی ماندن ایکبتانه بحیث یکی از پایتخت های امپراطوری، مورد قدردانی مادها قرارمیگیرد.

در دورهای قرار داریم که طبیعت از هر زمان دیگری آسیبپذیرتر شده است. به ازای هر ۷ درختی که نجات داده میشود، به زمین برای جذب ۲۵۰ پوند کربن دی اکسید از اتمسفر در هر سال کمک میکنید. چون دلیلی وجود ندارد که در مورد تاریخ جنگ بمقابل مارگیان شک شود، نتیجه اینستکه اغتشاش باید قبل از 29 سپتمبرشروع شده و داریوش قصدا تاریخ حقیقی اغتشاش را به تعویق انداخته است. احمد شاه درانی یک رهبر پشتون و موسس سلطنت افغانستان در 1773 توسط پسرش تیمورشاه جانشین میشود که درسالیان قبل حاکم هرات (ایرانیان) بوده است.

لذا فرادا ظاهرا یک پارسی و شاید حاکم پارسی بوده باشد. شاید برایتان جالب باشد بدانید کوهنوردانی که به قله دماوند صعود کرده اند، همواره دشت لار را زیباترین و جذاب ترین مسیر صعود به دماوند می دانند. از جانوران این منطقه نیز می توان به خرس قهوهای، گرک، پلنگ، خوک وحشی، شغال، روباه، خرگوش، کل و بز، شوکا، و از پرندگان کبک، کبوتر جنگلی، بلدرچین، عقاب جنگلی، کرکس، شاهین، فاخته، قرقاول اشاره کرد.

امروزه طبق آخرین آمار و اطلاعات در سال 1379 سطح جنگل های ایران حدود 12.4 میلیون هکتار و معادل 7.4% سطح کل کشور است. اهمیت فوقالعادۀ این جنگلها در تنوع زیستی و جانوری آمازون و نقش مهم آن در جذب دیاکسیدکربن و تولید اکسیژن است که این مقدار برابر است با نصف کل جو زمین! این تنوع اقلیمی در این جنگلها در سایر نقاط جهان کمتر دیده میشود. اینجا به خاطر تنوع فرهنگی، تنوع غذایی زیادی هم دارد. چهارم اگر به کسی مکتوب سخت بنویسم اورا همان روز نمیفرستم.

اگر اساس این اداره یعنی دستورالعمل قطع دعاوی از روی شرع است صاحبان شرع در هر کوچه از این متاع میفروشند و خریدار میجویند، و اگر از روی قانون مملکت است مدرسهٔ تعلیم قانون ما کجاست؟ مسند دادارشیش (بکترا، بلخ فعلی درشمال افغانستان) حدود 600 کیلومتر از مارگیانا فاصله دارد، بامتداد یک مسیر مدور که باید از دشت بین هر دو محل احتراز شود. دانشمندان تخمین میزنند كه این جنگل دارای بیش از دو و نیم میلیون گونه حشره، بیش از 40 هزار گونه درخت و گیاه، یكهزار و 500 نوع پرنده و بیش از 2 هزار نوع ماهی است.

چه نوع حیواناتی در برزیل دارند؟ نقش داریوش درتمام اینها چه بوده است؟ او مخالف یاغیان پارسی و غیرپارسی بوده است. اولین مشکل او”یاغیان رفیق” او میباشد. زمانیکه برادر او (کامبوجیه) شاه بود، باردیا طوریکه از اسناد نوشتاری معلوم است، حاکم شمال بوده که در آن سکائیان غلبه داشتند. او یکی ازیاغیان بمقابل شاه باردیا بوده، اما طوریکه ادعا میکند یگانه نفرنبوده است. باینترتیب طوریکه فهمانده میشود وهیازداتا نیز مانند باردیا یک دغلباز بوده است. در21 فبروری جنگ دومی رخ میدهد، بمراتب درسمت جنوب که بازهم ویوانا قوتهای وهیازداتا را نابود میسازد.

با درنظرداشت تاریخها گمان نمیرود که وهیازداتا اغتشاش خویش را پس از 29 سپتمبر شروع نموده باشد. دادارشیش بطرف غرب یعنی مارگیانا حرکت نموده و ویوانا ازطریق هندوکش به کاپیشاکانیش و اراکوزیا حرکت میکند. درجای دیگری در متن بیستون، ازجنرال دیگری بنام دادارشیش یاد میشود. دادارشیش و ویوانا که بطور آشکار از باردیا را پشتیبانی کرده، پس ازفرونشاندن شورشها در مارگیانا و اراکوزیا و پس از شنیدن خبرمرگ باردیا درک میکنند که آنها گزینۀ دیگری ندارند، بجزاینکه جانب داریوش را بگیرند. این کار ولیعهد گذشته از آنکه خود پشتیبانی بجایی بکوشندگان شمرده میشد نتیجهٔ دیگری هم در بر میداشت، و آن اینکه علماء در شهرهای دیگر از پیش آمد آگاه گردند و آنان هم بتلگراف برخیزند.

تقریبا درهمین زمان اغتشاش دیگری در خود پرسیس یعنی خانۀ هخامنشیان رخ میدهد. در زمان محمدشاه میرزا ابوالقاسم قایممقام وزیر کاردانی بود و بشایندگی کارها را پیش میبرد. حکمران ناگزیر شد مردم را بپراکند، و این بود یکدسته سرباز و تفنگچی بر سر خانهٔ حاجی میرزا محمد رضا فرستاد، و اینان شلیک کنان رفتند که دو تن با تیر کشته شدند، و آشوبیان خانهٔ حاجی میرزا محمد رضا و پیرامون را تهی کرده و هر کسی بجایی گریختند، و تنها زنان ماندند. حاجی میرزا حسن رشدیه که بنیادگزار دبستانهاست، میگوید مرا برفتن بیروت و یاد گرفتن شیوه نوین آموزگاری یک گفتاری از اختر برانگیخت.

داریوش همچنان غالبا نام اهورا مزدا را یاد آور میشود که به امر و ارادۀ او این کارها را انجام داده است. در حدود سه میلیون و چهارصد هزار هکتار از مساحت ایران را جنگلها به خودشان اختصاص دادهاند. میدانید چرا به اینجا دوهزار سه هزار میگویند؟ بر اساس آمارهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از مجموع صادرات این کشور، حدود 218 هزار تُن آن را میوه تازه و 17 هزار تُن دیگر را میوههای خشک تشکیل میدهد. ۴جنگل های بارانی استوایی خاستگاه اولیه ی کدام درختان میوه می باشد؟ بخشی از زیبایی جنگل ابر شاهرود به درختان آن بر میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید